Điều lệ Hội Sinh viên
Nhằm thông qua các chương trình của công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011-2012 và đẩy mạnh trong công tác thành lập Hội sinh viên tại các Đoàn khoa-Viện -Trung tâm, nay BCH Hội sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM xin giới thiệu và phổ biến đến tất cả các Liên Chi Hội và Hội viên trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM cụ thể như sau:
Chuyên mục: Văn bản Hội SV
Ngày đăng tin: 02-12-2011

Mô tả thêm

CHƯƠNG II
HỘI VIÊN


Điều 4:
1. Sinh viên là công dân Việt Nam đang học tại các trường Đại học, cao đẳng, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng ở trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội sinh viên Việt Nam.
2. Cán bộ, giáo viên, các nhà hoạt động chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội, văn hoá, nghệ thuật... có uy tín trong sinh viên, trong xã hội, ở trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho Hội và tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội thì có thể được kết nạp là hội viên danh dự Hội sinh viên Việt Nam.
3. Những người đã học qua bậc Đại học, cao đẳng, nếu được cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Hội.
Điều 5:
Hội viên có các nhiệm vụ:
1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và các Nghị quyết của Hội, sinh hoạt và đóng hội phí cho Hội, tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội.
2. Chấp hành Híến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ gìn nhân cách người sinh viên Việt Nam, tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong sinh viên và trong xã hội.
3. Tích cực học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội, đoàn kết giúp đỡ các hội viên, sinh viên khác trong học tập và trong cuộc sống.
Điều 6:

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 7:
Tổ chức của Hội bao gồm:
- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam
- Hội sinh viên tỉnh, thành phố
- Hội sinh viên trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo hệ đại học và cao đẳng
- Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội, được tổ chức theo khoa, khoá chuyên ngành, theo lớp, theo các câu lạc bộ, các đội, nhóm công tác của sinh viên. Ở những trường có nhiều chi Hội có thể thành lập liên chi hội.
Việc thành lập các cấp Hội phải theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ hội.
Điều 8:
Đại hội sinh viên các cấp
1. Nhiệm kỳ của đại hội Hội sinh viên các cấp:
- Đại hội đại biểu toàn quốc và đại hội đại biểu cấp tỉnh, thành phố và tương đương: 5 năm 1 lần.
- Đại hội đại biểu cấp trường: 2 năm 1 lần.
- Đại hội toàn thể cấp chi hội, liên chi hội: 1 năm 1 lần.
Khi cần thiết và có quá nửa số uỷ viên Ban chấp hành đề nghị, các cấp của Hội có thể triệu tập hội nghị đại biểu.
2. Số lượng đại biểu đại hội cấp nào do Ban chấp hành Hội ở cấp ấy quyết định, thành phần đại biểu gồm các uỷ viên Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội hoặc hội nghị đại biểu cấp dưới hiệp thương dân chủ cử lên và đại biểu chỉ định (không quá 5% tổng số đại biểu chính thức đại hội).
3. Nhiệm vụ của đại hội, hội nghị đại biểu Hội sinh viên các cấp là: thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội cùng cấp, thảo luận và quyết định mục tiêu, chương trình hành động của Hội nhiệm kỳ mới, hiệp thương thống nhất cử ra Ban chấp hành Hội cùng cấp; thảo luận, góp ý vào các văn kiện và hiệp thương thống nhất cử đại biểu đi dự đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên (nếu có).

Điều 9:
Cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội sinh viên:
- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Hội ở mỗi cấp là đại hội ở cấp ấy. Cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội của các cấp là Ban chấp hành cùng cấp do Đại hội hiệp thương thống nhất cử ra.
- Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ban chấp hành Hội sinh viên cấp tỉnh, thành phố và cấp trường cử ra Ban thư ký gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội và các uỷ viên Ban thư ký. Thường trực Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam gồm: Chủ tịch và các Phó chủ tịch. Ban thư ký là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ họp Ban chấp hành.
- Ban chấp hành chi hội cử ra chi hội trưởng, chi hội phó.
Điều 10:
Ban chấp hành Hội các cấp được quyền quyết định kiện toàn Ban chấp hành Hội cấp mình theo số lượng, cơ cấu đã được Đại hội thông qua trên cơ sở hiệp thương, giới thiệu từ cấp dưới lên và đề nghị Hội cấp trên trực tiếp công nhận.
Điều 11:
Nhiệm vụ của Ban chấp hành và Ban thư ký các cấp:
1. Cấp Trung ương:
a) Ban chấp hành có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam.
- Quyết định các chương trình hành động, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và công tác tổ chức, tài chính của Hội.
- Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam.
- Cử ra Ban kiểm tra giúp việc cho Ban chấp hành trong công tác kiểm tra của Hội.
b) Ban thư ký có nhiệm vụ:
- Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội lãnh đạo các cấp Hội trong việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Hội; quan hệ, phối hợp với các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên, phát biểu tiếng nói chính thức của Hội sinh viên Việt Nam đối với các sự kiện trong nước và quốc tế.
- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Hội cấp dưới trong việc thực hiện các chủ trương công tác của Ban chấp hành Trung ương Hội.
- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành Trung ương Hội.
- Quản lý tài chính của Hội cùng cấp.
c) Thường trực Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam có nhiệm vụ điều hành công việc hàng ngày giữa 2 kỳ hội nghị của Ban thư ký Trung ương Hội.
2. Cấp tỉnh, thành phố:
a) Ban chấp hành có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội của cấp mình và các Nghị quyết, chương trình hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam.
- Quyết định các chương trình hành động, công tác tổ chức, kiểm tra và tài chính của Hội cấp mình.
- Triệu tập đại hội đại biểu cấp tỉnh, thành phố.
- Cử ra Ban kiểm tra hoặc uỷ viên kiểm tra giúp việc cho Ban chấp hành trong công tác kiểm tra của Hội.
b) Ban thư ký có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của Ban chấp hành Hội cấp mình.
- Quan hệ, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong tỉnh, thành phố để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên ở địa phương.
- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành cấp tỉnh, thành phố.
- Quản lý tài chính của Hội cùng cấp.
3. Cấp trường:
a) Ban chấp hành có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác của Hội cấp trên; quyết định và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Hội cấp mình.
- Chuẩn y kết nạp hội viên mới của các chi hội
- Triệu tập đại hội đại biểu Hội sinh viên trường.
b) Ban thư ký có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của Ban chấp hành Hội cấp mình.
- Giúp Ban chấp hành nắm vững tình hình và nhu cầu sinh viên trong đơn vị để phản ánh với nhà trường và Hội cấp trên.
- Kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác Hội và phong trào sinh viên của trường.
- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành.
- Quản lý tài chính của Hội cùng cấp.
4. Ban chấp hành chi hội có nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của chi hội và Hội các cấp.
- Nắm tình hình và nhu cầu sinh viên để kiến nghị, đề xuất với Ban chấp hành Hội cấp trường.
- Kết nạp hội viên mới, quản lý hội viên; giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn bồi dưỡng kết nạp.
- Quản lý thu, chi, trích nộp hội phí.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 12:
- Cán bộ, hội viên, các cấp Hội và những người có công trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, trong công tác xây dựng Hội và phong trào sinh viên đều được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.
- Cán bộ, hội viên vi phạm Điều lệ Hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội bị kỷ luật với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội.
Các cấp Hội vi phạm Điều lệ, tuỳ theo mức độ có thể áp dụng các hình thức:khiển trách, cảnh cáo, giải thể.
Những quy định cụ thể về khen thưởng và kỷ luật do Ban chấp hành Trung ương Hội quy định.

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 13:
Tài chính của Hội gồm các nguồn thu sau đây:
- Hội phí do hội viên đóng góp.
- Kinh phí Nhà nước hỗ trợ.
- Do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.
- Các cơ sở kinh tế hợp pháp của Hội trích nộp.
Điều 14:
Các khoản chi của Hội gồm có:
- Các hoạt động của Hội.
- Khen thưởng.
- Xây dựng, sửa chữa các cơ sở vật chất, công trình phúc lợi tập thể của Hội.
Điều 15:
Hoạt động tài chính của Hội sinh viên Việt Nam do Ban chấp hành, Ban thư ký Hội các cấp thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và hàng năm phải báo cáo công khai tại Hội nghị Ban chấp hành, Ban thư ký cùng cấp.

CHƯƠNG VI
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

Điều 16:
- Mọi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội.
- Việc sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội do Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu toàn quốc quyết định.
- Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội.

Các tin khác cùng chuyên mục


HỘI THI THỦ LĨNH SINH VIÊN 2017
 Nhấp vào link www.tuoitreIUH.com/dktlsv2017 để đăng ký và khám phá nhé! ✨✨✨Xem chi tiết tại: https://goo.gl/Pu1afx          &n
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 17-02-2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống sinh viên, học sinh và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống sinh viên, học sinh và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017)Download tại đây: KẾ HOẠCH
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 19-12-2016
[ 19/09] Đơn xin gia nhập Hội Sinh Viên Việt Nam
-  Mẫu đơn xin gia nhập Hội Sinh Viên Việt Nam __download tại đây
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 19-09-2013
Rực lửa ngày lễ Xuất quân chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2012
      Sáng Chủ Nhật ngày 14/07/2012 Đoàn Thanh niên -  Hội Sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2012 và Tổng kết Tiếp Sức Mùa Th
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 18-07-2012
Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên
Công trình thanh niên là một phương thức hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức nhằm tạo môi trường để đoàn viên - sinh viên tham gia thực hiện những việc thiết thực góp phần vào việc cùng với Khoa, trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của đoàn viên - sinh viên, khẳng định tính xung kích của Đoàn. Và công trình thanh niên phải tạo ra những sản phẩm cụ thể và được xã hội thừa nhận.
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn Quy trình thành lập câu lạc bộ- đội- Nhóm sinh viên
- Câu lạc bộ Sinh viên là nơi tập hợp những sinh viên có cùng sở thích, cùng nhu cầu nhằm một mục đích nhất định. Được tập hợp với nhằm những mục đích và nhu cầu khác nhau, cách thức hoạt động có nhiều ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Để thực hiện một giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa lớn trong công tác Hội Sinh viên, khuyến khích và mở rộng, tăng cường hoạt động của CLB- Đội -Nhóm trong một môi trường năng động và thân thiện. Nay BCH Hội Sinh viên Trường Đại Học công Nghiệp công bố các hướng dẫn cũng như quy trình và cách thức thành lập như sau:
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 25-11-2011
Hướng dẫn về mẫu văn bản quản lý Hội viên
Nhằm tăng tính hiệu quả, tích cực, linh hoạt và chủ động trong phong trào Hội sinh viên, phát triển và nâng cao chất lượng Hội viên. Nay Ban Chấp Hành Hội sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM ban hành các mẫu hướng dẫn quản lý hội viên như sau:
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 01-10-2011
Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Sinh Viên Việt Nam
Nhằm tạo động lực, cũng như đề ra các tiêu chí để Đoàn viên - Thanh niên rèn luyện, nâng cao nhận thức và lòng nhiệt huyết trong các hoạt động và phong trào. Nay BCH Đoàn trường công bố những quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn Thanh Niên Công sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt nam như sau:
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 01-10-2011
Hướng dẫn về việc Tổ chức Đại Hội, Hội nghị thành lập
Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011 - 2012. Ban thư ký Hội sinh viên trường hướng dẫn các Liên Chi hội, Chi hội, Liên Chi đoàn, Chi đoàn (đối với các đơn vị chưa có Hội) tiến hành tổ chức Đại hội, Hội nghị thành lập các Liên Chi hội, Chi hội với nội dung như sau:
Chuyên mục: Văn bản Hội SVNgày đăng: 01-10-2011

1

Mùa hè xanh

MÙA HÈ XANH 2016 VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2016CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2106TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMTại Đắk Nông:Sửa chữa, sơn, trang trí lại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, Đắk Sắk, Đắk Mil(Đơn vị thực hiện: Đội Công tác xã hội và Khoa Quản trị kinh doanh).Sửa chữa, vệ sinh, sữa chữa nahf vệ sinh Trường tiểu học ...

Các tin liên quan »

Gửi phản hồi

Name*

E-mail*
Messenger*